###NEWS###

03/06/19

Infoloeng TalTechi majandustudengitele

7.märtsil 2019 pidas Liili Abuladze infoloengu TalTechi majandustudengitele rahvastikutrendidest- ja arengust ning SHARE andmestikust.

Slaidid on kättesaadavad siit.

Sotsiaalministeerium koostöös ministeeriumi juurde loodud vanemaealiste poliitika komisjoniga korraldavad seminari, mis on suunatud vanemaealiste üksindusele ja sotsiaalsele kaasatusele. Ettekannetega esinevad ka Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadurid.

Professor Merike Sisask -  "Mitmepalgeline üksildus ja selle seos vananemisprotsessiga SHARE uuringu andmete põhjal" 

Teadur Tiina Tambaum - "Ettevaatust - varinguoht. Vanemaealiste organisatsioonide võimestamisest"

Päevakava 18.10.2018

03/27/17

Algasid SHARE 7.laine küsitlejate koolitused

SHARE alustab märtsi lõpus enam kui 6000 inimese elukäigu sõlmsündmuste kaardistamist.

Euroopa 50+ rahvastiku tervise, tööjätu ja individuaalse vananemise uuring (SHARE) viib oma heade vastajate seas läbi järjekordse küsitluslaine.

Eestis koordineerib küsitlust Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja teiste instituutidega Tallina Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Eestis viib 7. laine küsitlust läbi Statistikaamet.

 

Share 7.laine põhiuuringu küstlejate koolitused TLÜ Eesti demograafia keskuses:

 

KAVA 27.03.2017 (ruumid M-340; M-648; M-552)

10:00 - 10:15 Registreerimine, rosteri jaoks ankeedi täitmine

10:15 - 10:25 Avasõna

10:25 - 11:10 SHARE eesmärk ja eelmise laine tulemused. Casid, mis aitaksid motiveerida vastama

11:10 - 11:30 Haridusküsimused

11:30 - 11:50 Hooldus

11:50 - 12:50 Tervis, tervishoid, füüsiline test, kognitiivne mälutest

13:35 - 14:00 Töötamine ja pensioniküsimused

14:00 - 14:30 Varade, finants tehingute küsimused

14:30 - 15:15 SHARE life: kalender, lapsed, partnerid, tööelu, elukohad

15:25 - 16:55 SMS programm, koodid, info muutmine, Eesti moodul, elulõpuintervjuu

16:55 - 17:05 Kodutöö - koodide harjutus SMSis

 

KAVA 28.03.2017 (ruumid T-324; M-327)

9:00 - 9:15 Välitööde korraldus, töötamine Statistikaametis

9:15 - 9:45 Share valim, kontakteerumine

9:45 - 10:30 Share intervjuu reeglid, küsitlemine hooldekodus, andmete linkimine

10:30 - 11:00 Kuidas saada intervjuu

11:00 - 11:30 Eesti mooduli praktiline läbitegemine

11:30 - 11:45 Leibkonna tabel + Elulõpuintervjuu praktiline läbitegemine

12:45 - 16:15 Täisintervjuu praktiline läbitegemine

 

 

02/02/16

Kogumik "Pilk hallile alale"

2. veebruaril 2016 ilmus elektrooniline kogumik „Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks“. Kogumiku autorid tutvustasid uuringu kahe laine tulemusi samal päeval pressikonverentsil ja kahetunnisel seminaril, kus osales ligikaudu sada inimest enam kui neljakümnest erinevast organisatsioonist. Kogumik on kättesaadav aadressil www.tlu.ee/share-esimene.

"Pilk hallile alale" eessõnas ütleb Riigikogu esimees Eiki Nestor: "Vanemaealise rahvastiku uuringuna on SHARE justkui prožektor, mis Eesti vanemaealiste eluolu erinevad tahud rambivalgusse tõstab, pakkudes teadmistepõhise poliitika kujundamiseks vajalikke teadmisi. Osakem seda siis mõistlikult kasutada."


Kogumiku on koostanud 19 autorit Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tervise Arengu Instituudist, kes analüüsisid 55+ vanuses rahvastikku Eestis 2011. ja 2013. aastal SHARE kahe uuringulaine andmete alusel, käsitledes järgimisi teemasid (iga viitega on seotud 02.02. seminari "Pilk hallile alale" esitluse fail):


1. SHARE ehk uuring rahvastikuvananemisest Euroopas – Luule Sakkeus (TLÜ)

2. Tervisehinnang ja tervisekäitumine – Nele Kunder (TÜ), Liili Abuladze (TLÜ), Sirje Vaask (TLÜ), Katrin Lang (TÜ)

3. Tervise subjektiivsed ja objektiivsed hinnangud (SHARE 5. laine) – Kai Saks, Ene-Margit Tiit (TÜ)

4. Vaimne ja kognitiivne tervis – Kaia Laidra (TAI)

5. Tegevuspiirangutega rahvastikuseisundi muutus Eestis 2011.–2013. aastal – Liili Abuladze (TLÜ)

6. Vanemaealiste tööturu käitumine ja seda mõjutavad tegurid – Kaia Philips (TÜ)

7. Eri pensioniliikide saajate vahelised erinevused – Gerti Karilaid-Vidder, Ellu Saar (TLÜ)

8. Vanemaealise elanikkonna varad ja kohustused – Orsolya Soosaar (Eesti Pank/TTÜ)

9. Jääda pensionile, töötada edasi? Soovid ja plaanid – Marge Unt, Kristina Lindemann, Kadri Täht (TLÜ)

10. 55+ rahvastiku internetikasutus ja sotsiaalne aktiivsus – Tiina Tambaum (TLÜ)

11. Sotsiaalteenused ja mitteformaalne abi 55+ vanuses rahvastikule – Tiina Tambaum, Marju Medar, Kersti Kriisk (TLÜ)

12. Pensionisüsteemi väljavaated ja väljakutsed – Lauri Leppik (TLÜ)

Pressikonverentsil esitasid kogumiku toimetajad Luule Sakkeus ja Lauri Leppik kõikide käsitletud teemade põhisõnumid, millega saate tutvuda siin.01/05/16

Seminar „Pilk hallile alale“

Olete oodatud SHARE Eesti 50+ vanuses rahvastiku uuringu tulemusi tutvustavale seminarile 2. veebruaril 2016 kell 14–16 Tallina Ülikoolis Uus-Sadama 5-218 (Tallinna Saal). Osalemiseks palume registreerida lehe all oleva vormi kaudu.

2. veebruaril 2016 ilmub elektrooniline kogumik „Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks“. Kogumiku 12 artiklit annavad ülevaate Eesti 50+ vanuses rahvastiku tervisest ja tervisekäitumisest, majanduslikust seisust, tööturukäitumisest, sotsiaalsest aktiivsusest, internetikasutamise levikust, formaalse ja mitteformaalse toe kasutamisest ning pensionisüsteemi rakendamise perspektiividest.

 

- Kui oodatava eluea kasvamisest on teadlikud kõik, kas siis kasvab ka selle fakti tunnistamine Eesti vanemaealiste seas? Kui suureks hindavad 50–59aastased mehed ja naised tõenäosust, et nad ka kümne aasta pärast elavad?

- Kas on tõsi, et kõrgharidusega 50+ rahvastikust on lihttöö tegijaid keskmiselt oluliselt rohkem ning neid, kes teevad tööd avaliku halduse sektoris, keskmisest oluliselt vähem?

- Kui paljudele 50+ vanuses töölt lahkujatele on see olnud sunnitud käik?

- Milline on meie vanemaealiste leibkondade netovara ja kui palju on laenuga koormatud leibkondi. Kuidas me koduomanikena paistame välja teiste Euroopa maade seas?

- Iga mitmes mees ja iga mitmes naine 50+ rahvastikus kannatab depressiooni all? Kas meie elukvaliteeti mõjutavad subjektiivsed või objektiivsed tervisenäitajad? Kas tegevuspiirangutega inimeste osakaal 50+ rahvastikus näitab tõusu või vähenemise märke? Millist abi saavad tegevuspiiranguga inimesed kohalikelt omavalitsustelt ja millise abivajaduse katab abivajaja lähiringkond?

- Kui paljud Eesti 50–64aastastest kasutavad internetti? Kui paljud 65–74aastastest seda teevad? Kas mittekasutamise peamine põhjus saab olla oskuste puudumises?

 

Artiklid on koostatud rahvusvahelise uuringu SHARE kahe laine (2011 ja 2013) andmete alusel. Mõlemas uuringulaines osales Eestis enam kui 6500 inimest vanuses 50+. SHARE uuring on paneeluuring, mis tähendab, et vastajad olid mõlemas laines ühed ja samad ning muutused kahe laine vahel näitavad konkreetseid muutusi inimeste elus. SHARE uuring annab võimaluse võrrelda tulemusi teiste osalevate riikidega, mis asetab meid kõnekasse konteksti.

Seminaril esinevad kogumiku autorid Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Eesti Pangast.  Autorkond: Luule Sakkeus (TLÜ), Ellu Saar (TLÜ), Ene-Margit Tiit (TÜ), Gerti Karilaid-Vidder (TLÜ), Kadri Täht (TLÜ), Kai Saks (TÜ), Kaia Laidra (TAI), Kaia Philips (TÜ), Katrin Lang (TÜ), Kersti Kriisk (TLÜ), Kristina Lindemann (TLÜ), Lauri Leppik (TLÜ), Liili Abuladze (TLÜ), Marge Unt (TLÜ), Marju Medar (TLÜ), Nele Kunder (TÜ), Orsolya Soosaar (Eesti Pank/TTÜ), Sirje Vaask (TLÜ), Tiina Tambaum (TLÜ).

SHARE on 50+ vanuses elanike individuaalse vananemise, tööjätu ja tervise paneeluuring, mida juhib Saksamaa Vananemisökonoomika Keskus (MEA). Eesti liitus uuringu 4. lainega 2010. aastal. Eesti teaduskoordinaator on TLÜ ÜTI Eesti demograafia keskus. Hetkel on algamas uuringu 7. laine (Eesti jaoks 4. laine), kus osalevad juba kõik Euroopa Liidu 28 riiki.

 

Seminar on tasuta. Osalemiseks palume täita registreerimisvorm, mis on kättesaadav aadressil http://www.tlu.ee/et/Eesti-demograafia-keskus/Teadustegevus/Registreerimine-SHARE-seminarile.

 

 

11/13/15

SHARE andmebaasi tutvustus üliõpilastele

12. novembril 2015 toimus Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudis seminar SHARE andmebaasi kasutusvõimaluste kohta üliõpilastööde läbiviimiseks. Seminari slaidid on leitavad SIIT.

 

 

10/27/15

Ilmub SHARE viies rahvusvaheline kogumik

Brüsselis esitletakse 29. oktoobril SHARE uuringu uut kogumikku “Ageing in Europe – Supporting policies for an inclusive society”. Tegemist on viienda SHARE kogumikuga, milles tutvustatakse uuringu uue laine tulemusi. Teist korda SHARE kogumikes on teadlastel olnud võimalik kasutada andmeid ka Eesti kohta.

Eesti osaleb SHARE uuringus alates 2011. aastast, mil Euroopas algas uuringu 4. laine. Uuringu valimisse kuulub enam kui 7000 eestimaalast vanuses 50+, kellest igaüks esindab umbes 70 sarnase sotsiaal majandusliku taustaga kaasmaalast. Hetkel toimub SHARE 6. laine andmekogumise etapp, mida Eestis viivad läbi Statistikaameti küsitlejad. Projekti tegevust koordineerib Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus. Oleme väga tänulikud SHARE valimisse sattunud inimestele, kes iga kahe aasta järel on leidnud aega vastata SHARE põhjalikule küsimustikule. Brüsselis tutvustatavas raamatus on Eesti just teie panuse läbi esindatud!

SHARE uuringu 5.laine esimeste tulemuste raamatut saab lugeda SIIT.

Kõik SHARE tulemusi tutvustavad senised kogumikud on leitavad SIIT.

SHARE uue kogumiku esitluse toimub: 29. oktoobril 2015 kell 13:00 – 17:00 Palais des Académies, Brüssel.

 

 

27.11.2014 toimus SHARE andmebaasi koolitus ministeeriumite analüütikutele

Koolitusel anti ülevaade SHARE taustast, eesmärkidest, peamistest tulemustest ning andmebaasi struktuurist. Rohkem infot leiab slaididelt:

Luule Sakkeus

Infotund üliõpilastele ja juhendajatele - SHARE andmebaasi võimalused üliõpilastööde jaoks

10. okt. 2014 toimus Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis infotund üliõpilastele, eelkõige magistrantidele ja doktrantidele. Anti ülevaade SHARE andmebaasi erinevatest osadest ja nende kasutusvõimalustest uurimistöö läbiviimiseks: majanduse, terviseteaduste ja psühholoogia, sotsiaal- ja rahvastikuteaduste ning sotsiaaltöö valdkonnas. Infotunni korraldas TLÜ Eesti Demograafia Instituut.

Esitlused:

Uuringu taust ja metodoloogia - Luule Sakkeus

Demograafilised tunnused ja sotsiaalsed võrgustikud - Liili Abuladze

Töötee ja pensionile jäämine - Allan Puur

Tervis - Kati Karelson

Tegevused ning sotsiaalteenuste kasutamine - Tiina Tambaum

Magistritöös SHARE andmete kasutamise kogemusest - Piret Väljaots

EasySHARE andmebaasist - Tiina Tambaum

 

 

SHARE neljas rahvusvaheline kasutajate konverents Lièges

Euroopa 50-aastaste ja vanemaealiste individuaalse vananemise, tervise ja tööjätu uuringu SHARE 4. rahvusvaheline kasutajate konverents toimus 28.-29. novembril 2013 Lièges, Belgias. Vt programm.  Eestist esinesid ettekannetega:

Jelena Helemäe ja Rein Vöörmann, TLÜ: "Gender differences in self-rated health in later life in a postsocialist country: Does social cohesion matter?"

Luule Sakkeus, TLÜ: "Associations between heart attack, stroke and arthritis and disability levels in Europe"

Posterettekannetega esinesid:

Kaia Philips ja Kadri Lees, TÜ: "Factors affecting retirement decision in Estonia"

Tiina Tambaum, TLÜ: "Are Estonian older people different by their social and individual activities"

 

 

 

Infotund üliõpilastele ja juhendajatele - SHARE andmebaasi võimalused üliõpilastööde jaoks 2013

22.10.2013  Tallinnas, TLÜ-s anti ülevaade SHARE andmebaasi kasutusvõimalustest üliõpilaste uurimistöö läbiviimiseks majanduse, terviseteaduste ja psühholoogia, sotsiaal- ja rahvastikuteaduste ning sotsiaaltöö valdkonnas. Sihtgrupp magistrandid, doktorandid ning juhendajad, kelle uurimishuvi on 50+ elanike tervis, tööjätt ja individuaalne vananemine.

Esitlused:
Uuringu eesmärk ja metodoloogia - Luule Sakkeus
Tervis - Kati Karelson (TAI)
Töötee ja pensionile jäämine - Allan Puur, Marge Unt
Tegevused ja sotsiaalteenuste tarbimine - Tiina Tambaum
Sotsiaal-demograafilised taustaandmed ja sotsiaalvõrgustikud - Luule Sakkeus
SHARE andmete kasutamisest magistritöös Merli Aksen (TÜ)
EasyShare andmebaas - Tiina Tambaum

 

 

30. novembril toimub Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Mare maja, aud M218) konverents “Kuidas Eesti inimesed vananevad?”. Konverentsil esitletakse Eesti vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmavat uuringut, mis on osa suurest üle-euroopalisest uuringust koodnimega SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

50+ uuring on uuring, mis annab põhjaliku ülevaate 50-aastaste ja vanemate elanike tervislikust seisundist, töötamisest või pensionil viibimisest, toimetulekust ja sotsiaalsest võrgustikust. Esmakordselt keskendub üks uuring ainult 50-aastastele ja vanematele, keda tavaliselt nii ulatuslikult küsitletud ei ole. Eestis toimus uuring esimest korda aastatel 2010-2011, Euroopas neljandat korda. Uuritakse seda rahvastikuosa esindama valituid järgneva 14 aasta jooksul üle kahe aasta.

Eesti ühiskond vananeb ning seetõttu on uuringu tulemused väga vajalikud vanemaealiste majandusliku ja sotsiaalse toimetuleku välja selgitamiseks, et saaks hinnata ja kujundada neile suunatud sotsiaal-, hooldus- ja pensionipoliitika meetmeid. SHARE uuringu põhjal tekib Eestis järjepidev andmestik rahvastiku vananemisprotsesside ja poliitikamõjude seireks ning võrdlevaks analüüsiks teiste Euroopa riikidega. Viimases uuringulaines osales 16 Euroopa riiki, kuid võrreldavad uuringud on käivitunud ka Ameerika Ühendriikides, Aasias (Hiina, Lõuna-Korea, India) ja Lõuna-Ameerikas (Mehhiko, Brasiilia, Argentiina).

Eestis korraldas uuringu esimest lainet Tallinna Ülikool, Tervise Arengu Instituut, Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsioon ning Sotsiaalministeerium koostöös Statistikaametiga. Uuringu läbiviimist toetasid Euroopa Komisjon (grant nr VS2009/056) ja Sotsiaalministeerium.

Uuringu korraldajad tänavad kõiki neid ligi 6900 inimest rohkem kui 4600st leibkonnast, kes aitasid kaasa Eesti kohta teiste maadega võrreldavate andmete tekkele. Teie kõigi vastused võimaldavad 30. novembril uuringu esialgsete andmete põhjal rääkida 50+ rahvastiku tööelumustrist, terviseseisundi panusest pikema-ajalisse tööellu, Eesti rahvastiku terviseseisundist ning mälufunktsioonist teiste Euroopa riikide taustal, teatud haiguste ja sotsiaalse võrgustiku seostest toimetulekupiirangutega rahvastiku osakaalule. Uuringu lõplikud tulemused avaldab Statistikaamet 2013. aastal.  SHARE Eesti teise uuringulaine küsitlustööd algavad jaanuaris 2013, seekord viib küsitlustöid Eestis läbi küsitlusfirma GFK.

Konverentsil osalemiseks palume kõigil registreeruda e-posti aadressil merilin.mannik@tlu.ee hiljemalt 23. novembriks. Konverentsi korraldamist toetatakse Eesti riigi ja Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „Teaduse rahvusvahelistumine“ vahendusel. Algatust „SHARE Eesti“ toetatakse vahemikus 2011-2015 kogusummas 418 203 EUR.

Programm

Ettekanded

E. Saar jt.

L. Leppik ja A. Puur

L. Abuladze

L. Sakkeus

M. Klesment

R. Vöörmann

R. Mõttus

U. Kask